Search Suggest

Isala Van Diest: Belgium first woman to become a doctor

 eerste vrouw die dokter werd in België: Isala Van Diest.  Op deze dag in 1884 trad een regeringsbesluit in werking waardoor Van Diest de geneeskunde mocht uitoefenen in België.

Isala Van Diest: Belgium first woman to become a doctor
Isala Van Diest: Belgium first woman to become a doctor


Isala Van Diest werd geboren in Leuven, België in 1842. Haar vader was een arts met een medische praktijk en haar moeder was actief in progressieve, feministische organisaties.  Van Diest nam al vroeg de beslissing om de praktijk van haar vader over te nemen, waarmee ze afweek van de genderconventies van die tijd.  Diest kon zich niet inschrijven voor een medische opleiding in België vanwege discriminatie op grond van geslacht en verliet het huis om te studeren in Bern, Zwitserland, waar ze in 1879 als eerste Belgische vrouw afstudeerde met een universitair diploma.


Na een korte periode in een Brits vrouwenziekenhuis, verlegde Van Diest haar aandacht naar het openen van haar eigen praktijk, maar veel maatschappelijke en institutionele obstakels belemmerden haar vooruitgang.  België begon eindelijk vrouwen toe te staan ​​om formeel medicijnen te studeren in 1880, en in 1883 studeerde Van Diest af als doctor in de geneeskunde, chirurgie en verloskunde.  Na jarenlang in een vrouwenopvangziekenhuis te hebben gewerkt en op te komen voor vrouwenrechten, opende Diest in 1886 eindelijk haar eigen praktijk.


Ter ere van de 100ste verjaardag van Internationale Vrouwendag in 2011 heeft de Belgische regering samen met Marie Popelin, de eerste vrouwelijke advocaat van België, een munt van € 2 uitgegeven ter ere van Van Diest.  In Brussel werd in 2018 de straat van Van Diests voormalige praktijk naar haar vernoemd.


 Op een medische pionier - Isala Van Diest!erste Frau, die in Belgien Ärztin wurde: Isala Van Diest.  An diesem Tag im Jahr 1884 trat ein Regierungsdekret in Kraft, das Van Diest erlaubte, in Belgien Medizin zu praktizieren.


  Isala Van Diest wurde 1842 in Leuven, Belgien, geboren. Ihr Vater war Arzt mit Praxis und ihre Mutter war in progressiven, feministischen Organisationen aktiv.  Van Diest entschied sich schon früh, die Praxis ihres Vaters zu übernehmen, abweichend von den damaligen Geschlechterkonventionen.  Diest konnte sich aufgrund von Geschlechterdiskriminierung nicht an der medizinischen Fakultät in Belgien einschreiben und verließ ihr Zuhause, um in Bern in der Schweiz zu studieren, wo sie 1879 als erste Belgierin einen Universitätsabschluss machte.


  Nach einem kurzen Aufenthalt in einem britischen Frauenkrankenhaus verlagerte Van Diest ihren Fokus auf die Eröffnung einer eigenen Praxis, aber viele soziale und institutionelle Hindernisse behinderten ihren Fortschritt.  Belgien begann schließlich 1880, Frauen das formale Medizinstudium zu ermöglichen, und 1883 schloss Van Diest mit einem Doktortitel in Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe ab.  Nachdem Diest jahrelang in einem Frauenhaus gearbeitet und sich für die Rechte der Frauen eingesetzt hatte, eröffnete Diest schließlich 1886 ihre eigene Praxis.


  Anlässlich des 100. Jahrestages des Internationalen Frauentages im Jahr 2011 hat die belgische Regierung zusammen mit Marie Popelin, Belgiens erster Anwältin, eine 2-Euro-Münze zu Ehren von Van Diest herausgegeben.  2018 wurde die Straße von Van Diests ehemaliger Praxis in Brüssel nach ihr benannt.


  Auf eine medizinische Pionierin - Isala Van Diest!première femme à devenir médecin en Belgique : Isala Van Diest.  Ce jour-là, en 1884, un décret gouvernemental entra en vigueur autorisant Van Diest à exercer la médecine en Belgique.


  Isala Van Diest est née à Louvain, en Belgique, en 1842. Son père était médecin et sa mère était active dans des organisations progressistes et féministes.  Van Diest a pris la décision très tôt de reprendre le cabinet de son père, s'écartant des conventions de genre de l'époque.  Diest n'a pas pu s'inscrire à une faculté de médecine en Belgique en raison de la discrimination fondée sur le sexe et a quitté la maison pour étudier à Berne, en Suisse, où, en 1879, elle est devenue la première femme belge à obtenir un diplôme universitaire.


  Après un court passage dans un hôpital pour femmes britannique, Van Diest s'est tournée vers l'ouverture de son propre cabinet, mais de nombreux obstacles sociaux et institutionnels ont entravé sa progression.  La Belgique a finalement commencé à autoriser les femmes à étudier officiellement la médecine en 1880, et en 1883, Van Diest a obtenu un doctorat en médecine, chirurgie et obstétrique.  Après avoir travaillé dans un refuge pour femmes pendant des années et défendu les droits des femmes, Diest a finalement ouvert son propre cabinet en 1886.


  En l'honneur du 100e anniversaire de la Journée internationale de la femme en 2011, le gouvernement belge, en collaboration avec Marie Popelin, la première femme avocate de Belgique, a émis une pièce de 2 € en l'honneur de Van Diest.  En 2018, la rue de l'ancien cabinet de Van Diest à Bruxelles porte son nom.


  Sur une pionnière médicale - Isala Van Diest !

It's Me �� Pradip Sharma ,,, it was being stuck in a dead-end job working for a micro-managing supervisor. There was an incident at work where my supervisor overstepped his bounds. He did somethi…

Post a Comment